ניווט

תנאים והגבלות

עודכן לאחרונה: 19 במרץ, 2019

Vidmore מספקת מידע ומוצרים באתר זה, בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים. בגישה לאתר זה אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. וידמור שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה, והמוצרים, השירותים, המחירים והתוכניות המוזכרים באתר זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת. וידמור שומרת לעצמה את הזכות לחפש את כל הסעדים הקיימים על פי החוק וההון העצמי בגין כל הפרה של תנאים אלה. כל זכות שלא ניתנה במפורש בזאת שמורה.

זכויות יוצרים

© 2019 Vidmore. כל הזכויות שמורות.

כל התוכן ("מידע") באתר זה, כולל כל הטקסט, העיצוב, הפריסה, התוכנה ויצירות אחרות מוגנים בזכויות יוצרים. למעט המותר במפורש, אסור להפיץ או לשכפל חלק מאתר אינטרנט זה בשום אמצעי, או בכל צורה שהיא, ללא אישורו בכתב ומראש של וידמור. ניתן להעניק הרשאה לשימוש בתוכן על בסיס כל מקרה לגופו.

סימני מסחר

כל המוצרים והשירותים, כולל לוגו ומילים המופנים באתר זה הם סימנים מסחריים או זכות קניין רוחני של וידמור. ניתן להשתמש בהם רק באישור מראש ובכתב של וידמור בכל מקרה ספציפי. שימוש בסימן המסחר של וידמור למטרות מסחריות ללא אישור בכתב מראש של וידמור יהווה הפרה של סימני מסחר ותחרות בלתי הוגנת בניגוד לחוק.

שימוש בתוכנה

התוכנה והתיעוד הנלווה הזמינים להורדה מאתר זה הם יצירתו המוגנת בזכויות יוצרים של וידמור. השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרישיון למשתמש קצה, המלווה בתוכנה. לא תוכל להוריד, להתקין או להשתמש בתוכנת Vidmore כלשהי אלא אם כן אתה מסכים לתנאים של הסכם רישיון למשתמש קצה כאמור.

שימוש במידע האתר

אלא אם כן צוין אחרת באתר זה, אתה יכול להציג, להדפיס, להעתיק ולהפיץ מידע באתר זה בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים:

1. ניתן להשתמש במידע אך ורק למטרות אישיות לא מסחריות.

2. כל חלק או כל העותק של המידע באתר זה חייב לכלול את כל ההודעות בנושא זכויות יוצרים ובאותה צורה ואופן זהה למקור.

3. אין לשנות את המידע בשום צורה שהיא.

4. וידמור שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאה כזו בכל עת, והשימוש במידע האתר שלנו יופסק מיד עם הודעה מאת וידמור.

5. המידע שצוין לעיל אינו כולל את הפריסה או העיצוב של אתר אינטרנט זה. אלמנטים של אתר זה מוגנים על ידי לבוש מסחרי או חוקים אחרים ואין לחקותם או לשכפלם באופן מלא או חלקי.

6. המידע שצוין לעיל אינו כולל סמלי לוגו, גרפיקה, צלילים, סרטונים או תמונות באתר אינטרנט זה, אשר ניתן להעתיק או להפיץ רק כאשר מותר במפורש על ידי וידמור.

מָשׁוֹב

כל הערה, כרטיסי תמיכה או חומרים שנשלחו לווידמור, כולל ללא הגבלה משוב, כגון שאלות, הערות, הצעות או כל מידע קשור הנוגע לתוכנה, לאתר זה או לכל מוצר, תוכנה או שירות אחר של וידמור ("משוב"), יהיו להיחשב כלא חסוי. לווידמור לא תהיה כל התחייבות כלשהי ביחס למשוב כזה והיא תהיה חופשית לשחזר, להשתמש, לחשוף, להציג, להציג, לשנות, ליצור עבודות נגזרות ולהפיץ את המשוב לאחרים ללא הגבלה, והיא תהיה רשאית להשתמש בכל רעיונות, מושגים, ידע או טכניקות הכלולים במשוב כזה לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים המשלבים משוב כזה.

קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים הכלולים באתר זה המפנים לאתרים אחרים של צדדים שלישיים אינם בשליטת וידמור. אנו לא מתחייבים או מתחייבים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, באשר לפעולה הכלולה באתרים אחרים. שמות החברות והמוצרים בפועל באתר זה עשויים להיות הסימנים המסחריים של בעליהם.

אחריות והסתייגות

כל המידע מאתר זה או דרךו מסופק על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן להשיג ". כל האחריות, המפורשת או המשתמעת, מוגבלת (כולל אך לא מוגבלת להסמכת כל אחריות מרומזת על סחירות וכושר מתאים למטרה מסוימת). המידע באתר עשוי לכלול שגיאות, בעיות או מגבלות אחרות. שינויים נעשים באופן תקופתי למידע המופיע כאן. עם זאת, VIDMORE לא מתחייבת לעדכן חומרים באתר זה. VIDMORE לא מניחה שום אחריות לשגיאות או השמטה במידע או בתוכנה או במסמכים אחרים שמופנים על ידי או מקושרים לאתר זה. איננו אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל נזקים לאובדן עסקים, אובדן רווחים, התחייבות או דמיון). בין אם זה מבוסס על הפרת חוזה, הפרת אחריות, נזיקין (כולל רשלנות), אחריות על מוצרים או אחרת, גם אם יעץ לאפשרות של נזק כזה. המגבלות על הנזקים שהוגדרו לעיל הינן אלמנטים בסיסיים של בסיס ההתמקדות בין ארה"ב לך.

אנו לא נספק אתר זה ומידע ללא מגבלות כאלה. אין שום מצג, אחריות או אחריות שנעשו על פי דיוק, נאותות, אמינות, נוכחות, שלמות, התאמה או תחולת המידע לסיטואציה מסוימת. תקנות מדינות מסוימות עשויות לחול בנוגע להגבלת האחריות.

כל האחריות והאחריות לכל נזק שנגרם על ידי וירוסים הכלולים בקבצים האלקטרוניים של אתר זה מתבטלים. מומלץ למשתמש לעשות את ההסדרים שלו להגנה על משאבי המחשב שלו מפני וירוסים מסוג זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות הנוגעות להודעה זו, או אם ברצונך ליצור קשר עם וידמור מכל סיבה שהיא, אנא בקר במרכז התמיכה בלקוחות שלנו לקבלת עזרה.

סגור פּוֹפּ