ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด: 19 มีนาคม 2019

Vidmore ให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ในการเข้าถึงไซต์นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Vidmore ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และผลิตภัณฑ์บริการราคาและโปรแกรมที่กล่าวถึงในไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Vidmore ขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหาการเยียวยาทั้งหมดที่มีอยู่ตามกฎหมายและโดยชอบธรรมสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

ลิขสิทธิ์

© 2019 Vidmore. สงวนลิขสิทธิ์.

เนื้อหาทั้งหมด ("ข้อมูล") บนเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความการออกแบบเค้าโครงซอฟต์แวร์และงานอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะห้ามเผยแพร่หรือทำซ้ำส่วนใดของเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ หรือในรูปแบบใด ๆ การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาอาจได้รับเป็นกรณี ๆ ไป

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดรวมถึงโลโก้และคำที่อ้างถึงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ Vidmore สามารถใช้โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Vidmore ในแต่ละอินสแตนซ์เฉพาะ การใช้เครื่องหมายการค้า Vidmore เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Vidmore จะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งละเมิดกฎหมาย

การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่มีให้ดาวน์โหลดจากไซต์นี้เป็นผลงานลิขสิทธิ์ของ Vidmore การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Vidmore ได้เว้นแต่คุณจะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางดังกล่าว

การใช้ข้อมูลเว็บไซต์

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในไซต์นี้คุณสามารถดูพิมพ์คัดลอกและแจกจ่ายข้อมูลบนไซต์นี้ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

2. ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสำเนาทั้งหมดของข้อมูลในไซต์นี้ต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในรูปแบบและลักษณะเดียวกันกับต้นฉบับ

3. ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ แต่อย่างใด

4. Vidmore ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้ตลอดเวลาและการใช้ข้อมูลเว็บไซต์ของเราจะถูกยกเลิกทันทีที่ได้รับแจ้งจาก Vidmore

5. ข้อมูลที่ระบุข้างต้นไม่รวมถึงรูปแบบหรือการออกแบบของเว็บไซต์นี้ องค์ประกอบของไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยชุดค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ และห้ามลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อมูลที่ระบุข้างต้นไม่รวมถึงโลโก้กราฟิกเสียงวิดีโอหรือรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจทำซ้ำหรือแจกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Vidmore

ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นตั๋วสนับสนุนหรือเอกสารใด ๆ ที่ส่งไปยัง Vidmore รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อเสนอแนะเช่นคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่น ๆ ของ Vidmore ("คำติชม") จะ จะถือว่าไม่เป็นความลับ Vidmore จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับคำติชมดังกล่าวและจะมีอิสระในการทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงจัดแสดงแปลงร่างสร้างผลงานลอกเลียนแบบและแจกจ่ายคำติชมให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด และมีอิสระที่จะใช้ความคิดใด ๆ แนวคิดความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในคำติชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานคำติชม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ลิงก์บางลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ซึ่งอ้างถึงเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ Vidmore เราไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่รวมอยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ ชื่อ บริษัท และผลิตภัณฑ์จริงในเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจะถูกปฏิเสธ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดปัญหาหรือข้อ จำกัด อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาตามข้อมูลที่นี่ อย่างไรก็ตาม VIDMORE ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะอัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ VIDMORE ไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลหรือซอฟต์แวร์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างอิงโดยหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยทางอ้อมพิเศษโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียผลกำไรการฟ้องร้องหรือสิ่งที่ชอบ) ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการผิดสัญญาการละเมิดการรับประกันการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือความอื่นใดแม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อ จำกัด ของความเสียหายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของการค้าระหว่างเราและคุณ

เราจะไม่ให้เว็บไซต์และข้อมูลนี้โดยไม่มีข้อ จำกัด ดังกล่าว ไม่มีการรับรองการรับประกันหรือการรับประกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามความถูกต้องความเหมาะสมความน่าเชื่อถือความสามารถในการหมุนเวียนความสมบูรณ์ความเหมาะสมหรือความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลกับสถานการณ์เฉพาะ บางรัฐอาจมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิด

ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของไซต์นี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้จัดการด้วยตนเองเพื่อป้องกันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของตนจากไวรัสดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนี้หรือหากคุณต้องการติดต่อ Vidmore ด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ปิด โผล่