Navigace

LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE (EULA)

Poslední aktualizace: 21. března 2019

PŘED POKRAČOVÁNÍM VE STAŽENÍ A INSTALACI SOFTWAROVÉHO PROGRAMU UVEDENÉHO VÝSKYTĚ A JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH SOFTWAROVÝCH KOMPONENTŮ, MÉDIÍ, TISKOVÝCH MATERIÁLŮ NEBO JINÉ SOUVISEJÍCÍ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE „PŘEČTĚTE SI TUTO SMLOUVU POZORNĚ. K VYPLNĚNÍ OBJEDNÁVKY PRODUKTU, KTERÝ JSTE POŽADOVALI, MUSÍTE PRVNÍ PŘIJMOUT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. UDĚLÁNÍM TÉTO NEBO JINÉ INSTALACE, KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY. TATO DOHODA PŘEDSTAVUJE CELOU DOHODU TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU MEZI VÁMI A VIDMORE a NADRÁDÍ JAKÝKOLI PŘEDCHÁZEJÍCÍ NÁVRH, DOHODU, ZASTOUPENÍ NEBO POROZUMĚNÍ MEZI STRANAMI. TATO DOHODA OBSAHUJE ROZHODČÍ USTANOVENÍ.

Oddíl 1: Práva duševního vlastnictví

Produkt je chráněn autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví a všechna práva duševního vlastnictví k Produktu a k němu patří Vidmore a jeho dceřiným společnostem. Veškerá práva, tituly a podíly, včetně všech práv duševního vlastnictví, na obsah, ke kterému lze přistupovat pomocí Produktu, jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a mohou být chráněna příslušnými autorskými právy nebo jinými zákony o duševním vlastnictví a smlouvy. Tato smlouva vám neuděluje žádná práva k používání takového obsahu. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje Vidmore. Produkt je licencován pouze pro vás, neprodává se. Produkt nesmíte reprodukovat, publikovat, přenášet, upravovat, vytvářet z něj odvozená díla, veřejně je zobrazovat nebo veřejně provádět. Kopírování nebo skladování produktu jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v části 2 níže, je zakázáno, pokud nezískáte předchozí písemný souhlas společnosti Vidmore.

Část 2: Udělení licence a zakázaná použití

Společnost Vidmore vám tímto uděluje, s výhradou podmínek této smlouvy, omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k používání počtu kopií produktu, které jste zaplatili na odpovídajícím počtu počítačů, spuštění platně licencované kopie operačního systému, pro který byl produkt navržen, pro vaše osobní použití nebo pro interní obchodní použití vaší společnosti. Můžete si vytvořit jednu kopii Produktu pro archivní účely a můžete ji použít pouze v případě, že se původní kopie nepoužívá. Nesmíte odstranit ani pozměnit oznámení o autorských právech na žádné kopii produktu. Produkt nesmíte používat v počítačové síti nebo povolit souběžné používání produktu více než jednou osobou. Produkt nesmíte pronajímat, pronajímat ani jinak převádět. Není-li to povoleno zákonem, nesmíte produkt zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat, ani se o to nepokoušet. Jakýkoli doplňkový kód, který vám Vidmore může poskytnout v souvislosti s jakýmikoli podpůrnými službami dohodnutými mezi stranami, bude považován za součást Produktu a bude podléhat podmínkám této smlouvy. Musíte dodržovat všechny příslušné zákony týkající se používání produktu.

Část 3: Zkušební verze

Pokud jste obdrželi, stáhli a / nebo nainstalovali zkušební verzi Produktu a je vám tímto udělena zkušební licence k Produktu, můžete Produkt používat pouze pro účely hodnocení a pouze během jediného příslušného období hodnocení, pokud není uvedeno jinak, od datum počáteční instalace. Jakékoli použití Produktu pro jiné účely nebo mimo příslušné období hodnocení je přísně zakázáno.

Část 4: Instalace

Můžete nainstalovat jednu kopii licencovaného produktu na jedno zařízení. Musíte být primárním uživatelem zařízení, na kterém je nainstalován licencovaný produkt. Tato smlouva se vztahuje na všechny instalace licencovaného produktu. Instalace licencovaného produktu na dvě nebo více zařízení je zakázána. Chcete-li nainstalovat software na dvě nebo více zařízení, můžete si zakoupit a nainstalovat více licencí. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady spojené s instalací a používáním licencovaného produktu.

Část 5: Program pro vylepšení softwaru

Vidmore se zavazuje pomáhat chránit vaše soukromí kdykoli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Toto prohlášení vysvětluje proces sběru anonymních dat a postupy používání pro Program zlepšování softwaru společnosti Vidmore.

Za účelem poskytování a vylepšování Produktu, jeho funkcí a uživatelských zkušeností bude Vidmore automaticky shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat informace týkající se způsobu, jakým jsou různé moduly a funkce produktu Vidmore používány. Informace jsou také shromažďovány anonymně za účelem statistické analýzy o používání produktu.

Vidmore použije tyto informace pouze za účelem poskytování co nejlepšího softwaru koncovým uživatelům. Shromážděné údaje nebudou pro marketingové účely zveřejňovány, sdíleny, prodávány, obchodovány ani pronajímány žádným třetím stranám. Pro uživatele, kteří si nepřejí tuto službu povolit, se můžete během instalace odhlásit v nabídce pokročilých možností.

Část 6: Aktivace

Licencovaný produkt obsahuje technologická opatření, která mají zabránit jeho nelicencovanému nebo nezákonnému použití. Licencovaný produkt může obsahovat technologii vynucování, která omezuje schopnost Držitele licence instalovat a odinstalovávat Licencovaný produkt na stroji maximálně na konečný počet opakování, na konečný počet zařízení a po stanovenou dobu stanovenou zakoupenou licencí. Licencovaný produkt může vyžadovat aktivaci během instalace a v dokumentaci. Pokud některý z těchto příslušných aktivačních postupů nebude dodržen, může licencovaný produkt fungovat pouze po omezenou dobu. Je-li požadována aktivace, ale Držitel licence nedokončí aktivaci ve lhůtě stanovené v dokumentaci nebo vysvětlené během instalace, licencovaný produkt přestane fungovat, dokud nebude aktivace dokončena, do této doby bude funkce obnovena. Pokud má Držitel licence problém s procesem aktivace, může se obrátit o zákaznickou službu Vidmore na podporu.

Část 7: Převod licence

Držitel licence nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vidmore pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, postoupit, sublicencovat, dále šířit nebo převádět licencovaný produkt nebo licenci udělenou touto smlouvou EULA.

Část 8: Omezená záruka

Společnost Vidmore zaručuje a prohlašuje, že produkt bude v zásadě vyhovovat a bude pracovat v souladu s jeho dokumentací po dobu třiceti (30) dnů ode dne, kdy přijmete podmínky této smlouvy a dokončíte stahování produktu („záruční doba“). “). Tato omezená záruka platí pouze v případě, že společnost Nevmore nahlásí neshodu během záruční doby a pokud je společnost Vidmore schopna potvrdit podstatnou neshodu. Je neplatné, pokud je neshoda produktu výsledkem nehody, zneužití, nesprávného použití nebo nevhodného použití produktu. Výhradní nápravou za porušení této záruky bude podle volby společnosti Vidmore buď (i) oprava nebo výměna Produktu; nebo (ii) vrácení ceny, pokud existuje, kterou jste zaplatili za licenci produktu.

Část 9: Zřeknutí se záruky

PODLÉHAJÍCÍ USTANOVENÍM ODDÍLU 4 VÝŠE UVEDENÉMU VÝROBKU LICENCOVÁNO „TAK, JAK JE“ A „VŠECHNY PORUCHY“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. CELÉ RIZIKO KVALITY A VÝKONU PRODUKTU JE NA VÁS, A KDYŽ SE VÝROBEK PROHLÉDÍ VADNÝ, VY A NEVIDÍTE CELOU NÁKLADY NA VŠECHNY POTŘEBNÉ SLUŽBY NEBO OPRAVY. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VIDMORE ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NA VÝROBEK, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO PŘEDPOKLÁDANÝMI ZÁRUKAMI OBCHODOVATELNOSTI, PORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A FITNESS PRO STRÁNKU. DALŠÍ, VIDMORE NEZARUČUJE NEBO NEPROVÁDÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, TEXTU, GRAFIKY, ODKAZŮ NEBO JINÝCH POLOŽEK OBSAHOVANÝCH V PRODUKTU. VIDMORE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI ZDRAVÍM, KTERÉ MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO PŘENOSEM POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU, WORMU, ČASOVÉ BOMBY, LOGICKÉ BOMBY NEBO JINÉHO TAKOVÉHO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU. VÍCE DALŠÍCH VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZASTOUPENÍ AUTORIZOVANÝM UŽIVATELŮM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ. TRVÁNÍ JAKÉKOLI STATUTORILNĚ POŽADOVANÉHO ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ BUDE OMEZENO NA DOBU OMEZENÉ ZÁRUKY. BEZ ODCHYTKU PŘEDCHOZÍM MŮŽETE MÍT OSTATNÍ PRÁVA, KTERÁ SE RUŠÍ OD STÁTU K STÁTU A KRAJINU DO ZEMĚ.

Část 10: Zřeknutí se následných škod

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, KTERÉ NACHÁZÍ NEBO Z POUŽITÍ VÝROBKU NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBEK, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, POČÍTADLA POČÍTAČE, ZASTAVENÍ PRÁCE NEBO JAKÉKOLI JINÉ POŠKOZENÍ MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Část 11: Omezení odpovědnosti

VIDMORE NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S OBSAHEM VÝROBKU NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENA V TĚCHTO CHYBÁCH NEBO OMEZENÍCH, OZNAČENÍ, PORUŠOVÁNÍ PRÁV VEŘEJNOSTI, SOUKROMÍ, OBCHODNÍCH PRÁV, OBCHODNÍCH PRÁV, OBCHODNÍCH PRÁV SOUKROMÍ, MORÁLNÍ PRÁVA NEBO ZVEŘEJNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VIDMORE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ SKUTEČNOU CENU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.

POKUD JE PRODUKT PODLÉHAJÍCÍ OHROŽENÉMU, POTENCIÁLNÍM NEBO SKUTEČNÉMU NÁROKU NA PORUŠENÍ PORUŠENÍ DALŠÍHO PRÁVA, ZA KTERÉ MŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ VIDMORE, LICENCE VYDÁ RYCHLÉ A ROZUMNÉ ÚSILÍ PŘI PŘECHODU NA POUŽÍVÁNÍ A VYMAZÁNÍ PRODUKTU (PŘIJETÍ SPOLEČNOSTI) ). VIDMORE MŮŽE POSKYTOVAT LICENCI S NÁHRADOU NEBO AKTUALIZOVANÝM NEBO MODIFIKOVANÝM PRODUKTEM ZDARMA. V TAKOVÉM OKOLNOSTI VÁS VIDMORE NENESE VÁS JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

Část 12: Kontrola exportu

USA kontrolují vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tato omezení, a že nebudete Produkt vyvážet ani znovu vyvážet do zemí nebo osobám, které jsou zakázány zákony o kontrole vývozu. Stažením produktu vyjadřujete souhlas s tím, že se nenacházíte v zemi, kde je takový vývoz zakázán, nebo že jste osobou či entitou, do které je takový vývoz zakázán. Jste odpovědní za soulad s právními předpisy vaší místní jurisdikce týkajícími se dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu produktu.

Oddíl 13: Daně

Nesete odpovědnost za platbu všech daní z prodeje, používání a podobných daní souvisejících s licencí k produktu.

Část 14: Ukončení

Aniž jsou dotčena jakákoli další práva, může společnost Vidmore tuto dohodu ukončit, pokud nedodržíte zde uvedené podmínky. V takovém případě musíte zničit všechny kopie produktu, které vlastníte.

Oddíl 15: Různé

VIDMORE NEDOVOLUJE VYUŽÍVAT NAŠE PRODUKTY K ČINNOSTI, ŽE PORUŠUJE MÍSTNÍ ZÁKON NEBO PORUŠUJE PRÁVA JAKÉKOLI STRANY NEBO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. POKUD VYUŽÍVÁTE NAŠE SOFTWARE K PROVÁDĚNÍ NEZÁKONNÉ ČINNOSTI NEBO PORUŠENÍ PRÁV JINÝCH, NÁSLEDNÝ VÝSLEDEK BUDE NA VAŠÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI. POKUD S TUTO POLOŽKOU NESOUHLASÍTE, PROSÍM NEINSTALUJTE A / NEBO NEPOUŽÍVEJTE SOFTWAROVÝ PRODUKT.

Adolescenti nesmí používat služby poskytované společností Vidmore k procházení obsahu jakéhokoli nezákonného, obscénního, pornografického a jiného porušování veřejného pořádku a morálky.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem je konečný výklad ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo pokud z jakéhokoli důvodu chcete kontaktovat Vidmore, neváhejte nás kontaktovat: support@vidmore.com