Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 19. března 2019

Vidmore poskytuje informace a produkty na tomto webu, s výhradou následujících podmínek. Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Vidmore si vyhrazuje právo tyto podmínky a produkty, služby, ceny a programy zmíněné na tomto webu kdykoli dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit. Vidmore si vyhrazuje právo požadovat veškeré opravné prostředky dostupné ze zákona a spravedlnosti za jakékoli porušení těchto podmínek. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

autorská práva

© 2019 Vidmore. Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah („INFORMACE“) na tomto webu, včetně veškerého textu, designu, rozvržení, softwaru a dalších děl, je chráněn autorskými právy. Není-li výslovně povoleno, žádná část tohoto webu nesmí být distribuována nebo reprodukována jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vidmore. Povolení k použití obsahu může být uděleno případ od případu.

Ochranné známky

Všechny produkty a služby, včetně log a slov uvedených na tomto webu, jsou ochrannými známkami nebo právy na duševní vlastnictví společnosti Vidmore. Mohou být použity pouze s předchozím písemným souhlasem Vidmore v každém konkrétním případě. Použití ochranné známky Vidmore pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vidmore bude představovat porušení ochranné známky a nekalou soutěž v rozporu se zákonem.

Používání softwaru

Software a doprovodná dokumentace ke stažení z tohoto webu jsou dílem Vidmore chráněným autorskými právy. Používání softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je přiložena k softwaru. Nebudete moci stahovat, instalovat ani používat žádný software Vidmore, pokud nebudete souhlasit s podmínkami takové licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Používání informací o webových stránkách

Není-li na tomto webu uvedeno jinak, můžete prohlížet, tisknout, kopírovat a šířit informace na tomto webu za následujících podmínek:

1. Informace mohou být použity pouze pro nekomerční osobní účely.

2. Jakákoli část nebo celá kopie informací na tomto webu musí obsahovat všechna upozornění na autorská práva a vlastnická práva ve stejné formě a stejným způsobem jako na originálu.

3. Informace nesmí být žádným způsobem upravovány.

4. Vidmore si vyhrazuje právo toto povolení kdykoli odvolat a používání informací o našich webových stránkách bude okamžitě ukončeno na základě oznámení Vidmore.

5. Výše uvedené informace nezahrnují rozložení ani design této webové stránky. Prvky tohoto webu jsou chráněny obchodním zákonem nebo jinými zákony a nemusí být napodobovány ani reprodukovány jako celek ani po částech.

6. Informace uvedené výše nezahrnují loga, grafiky, zvuky, videa nebo obrázky na tomto webu, které mohou být reprodukovány nebo distribuovány pouze v případě, že to Vidmore výslovně povolí.

Zpětná vazba

Veškeré komentáře, lístky na podporu nebo materiály zaslané Vidmore, mimo jiné včetně zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se Softwaru, této webové stránky nebo jiných produktů, programů nebo služeb Vidmore („Zpětná vazba“), budou považovány za nedůvěrné. Vidmore nebude mít žádnou povinnost jakéhokoli druhu s ohledem na takovou zpětnou vazbu a bude mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a bude moci svobodně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové Zpětné vazbě pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Určité odkazy obsažené na této webové stránce, které odkazují na jiné webové stránky třetích stran, nemají Vidmore pod kontrolou. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o provoz zahrnutý na jiných webových stránkách. Názvy skutečných společností a produktů na tomto webu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Záruky a odmítnutí odpovědnosti

VŠECHNY INFORMACE Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU ZRUŠENY (VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO NA ZŘEKNUTÍ SE JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL). INFORMACE NA WEBU MOHOU OBSAHOVAT CHYBY, PROBLÉMY NEBO JINÁ OMEZENÍ. ZMĚNY JSOU PRAVIDELNĚ VYROBENY DO INFORMACÍ ZDE. VIDMORE však NEDÁVÁ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK AKTUALIZOVAT MATERIÁLY NA TÉTO STRÁNCE. VIDMORE PŘEDPOKLÁDÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO OMISE V INFORMACÍCH NEBO SOFTWARU NEBO JINÝCH DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU TENTO WEBOVÝ WEB REFERENČNĚ NEBO NA NICH PŘIPOJENY. NENÍ ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKODY ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU ZISKŮ, LITIGACI NEBO PODOBNÝCH). KDYŽ SE ZALOŽÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, DŮCHODU (VČETNĚ NEGLIGENCE), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK, AŽ KDYŽ JE ZNAMENÁ MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. OMEZENÍ výše výše stanovených škod jsou základními prvky základu smlouvy mezi námi a vámi.

BEZ TAKOVÝCH OMEZENÍ NEBUDEME TENTO WEB A INFORMACE POSKYTOVAT. ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY NEJSOU VYDÁVÁNY PŘESNOST, VHODNOST, SPOLEHLIVOST, AKTUÁLNOST, KOMPLETNOST, VHODNOST NEBO POUŽITELNOST INFORMACÍ NA KONKRÉTNÍ SITUACI. NĚKTERÉ STÁTNÍ STÁTY SE MOHOU UPLATŇOVAT TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Veškerá odpovědnost a odpovědnost za jakékoli škody způsobené viry obsaženými v elektronických souborech tohoto webu jsou odmítnuty. Uživateli se doporučuje, aby učinil vlastní opatření k ochraně svých počítačových zdrojů před takovými viry.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo pokud z jakéhokoli důvodu chcete kontaktovat Vidmore, navštivte naše centrum zákaznické podpory.

Zavřít Pop