CONTRACT DE LICENȚĂ UTILIZATOR FINAL END EULA)

Ultima actualizare: 21 martie 2019

CITIȚI ACEST ACORD CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA CU DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA PROGRAMULUI SOFTWARE IDENTIFICAT MAI SUS ȘI ORICE COMPONENTE SOFTWARE ASOCIAȚI, MEDIA, MATERIALE IMPRIMATE SAU ALTE DOCUMENTAȚII ELECTRONICE ÎN LEGĂTURĂ (COLLECTIV). Pentru a finaliza comanda dvs. pentru produsul pe care l-ați solicitat, trebuie să acceptați mai întâi termenii și condițiile prezentului acord. Făcând acest lucru, SAU INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ALTUI PRODUSULUI, SUNTEȚI DE ACORD PENTRU A FI LEGAT DE TERMENII ACESTUI ACORD. PREZENTUL ACORD REPREZINTĂ ÎNTREGUL ACORD PRIVIND PRODUSUL ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI VIDMORE ȘI ÎNLOCUIE ORICE PROPUNERE PREVĂZUTĂ, ACORD, REPREZENTARE SAU ÎNȚELEGERE ÎNTRE PĂRȚI. ACEST ACORD CONȚINE O DISPOZIȚIE DE ARBITRAJ.

Secțiunea 1: Drepturi de proprietate intelectuală

Produsul este protejat de drepturile de autor și alte legi de proprietate intelectuală, iar toate drepturile de proprietate intelectuală asupra și asupra Produsului aparțin Vidmore și filialelor sale. În plus, toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, asupra și asupra conținutului care poate fi accesat prin utilizarea produsului este proprietatea proprietarului conținutului respectiv și poate fi protejat de drepturile de autor aplicabile sau de alte legi privind proprietatea intelectuală și tratate. Prezentul acord nu vă acordă drepturi de utilizare a unui astfel de conținut. Toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres sunt rezervate de Vidmore. Produsul vă este licențiat numai, nu vândut. Nu puteți reproduce, publica, transmite, modifica, crea opere derivate din, afișa public sau efectua public Produsul. Copierea sau stocarea Produsului, altele decât cele permise în mod expres în Secțiunea 2 de mai jos, sunt interzise, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea scrisă prealabilă de la Vidmore.

Secțiunea 2: Acordarea licenței și utilizările interzise

Vidmore vă acordă prin prezenta, sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Acord, o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și nesublicențială pentru a utiliza numărul de copii ale Produsului pe care le-ați plătit pe numărul corespunzător de computere, rularea unei copii licențiate valabil a sistemului de operare pentru care a fost proiectat produsul, pentru uz personal sau pentru utilizarea internă a companiei dvs. în afaceri. Puteți face o singură copie a Produsului în scopuri de arhivă și puteți utiliza o astfel de copie numai atunci când copia originală nu este utilizată. Nu aveți dreptul să eliminați sau să modificați notificările privind drepturile de autor asupra copiilor produsului. Nu puteți utiliza Produsul într-o rețea de calculatoare sau să permiteți utilizarea simultană a Produsului de către mai multe persoane. Nu puteți închiria, închiria sau transfera produsul în alt mod. Cu excepția cazului în care este permis de lege, nu aveți dreptul să faceți inginerie inversă, să nu decompilați sau să dezasamblați produsul sau să încercați acest lucru. Orice cod suplimentar pe care Vidmore ți-l poate furniza în legătură cu orice servicii de asistență convenite între părți va fi considerat parte a Produsului și va fi supus termenilor și condițiilor prezentului Acord. Trebuie să respectați toate legile aplicabile cu privire la utilizarea Produsului.

Secțiunea 3: Versiune de încercare

Dacă ați primit, descărcat și / sau instalat o versiune de încercare a Produsului și vi se acordă o licență de evaluare pentru Produs, puteți utiliza Produsul numai în scop de evaluare și numai în perioada de evaluare aplicabilă unică, cu excepția cazului în care se indică altfel, de la data instalării inițiale. Orice utilizare a Produsului în alte scopuri sau după perioada de evaluare aplicabilă este strict interzisă.

Secțiunea 4: Instalare

Puteți instala o copie a produsului licențiat pe un singur dispozitiv. Trebuie să fiți utilizatorul principal al dispozitivului pe care este instalat produsul licențiat. Prezentul acord se aplică tuturor instalațiilor produsului autorizat. Instalarea produsului licențiat pe două sau mai multe dispozitive este interzisă. Puteți achiziționa și instala mai multe licențe dacă doriți să instalați software pe două sau mai multe dispozitive. Veți fi singurul responsabil pentru toate cheltuielile suportate pentru instalarea și utilizarea Produsului autorizat.

Secțiunea 5: Program de îmbunătățire a software-ului

Vidmore se angajează să vă protejeze confidențialitatea în orice moment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord. Această declarație explică procesul anonim de colectare a datelor și practicile de utilizare pentru Programul de îmbunătățire a software-ului Vidmore.

Pentru a furniza și îmbunătăți produsul, caracteristicile acestuia și experiența utilizatorului, Vidmore va colecta, întreține, prelucra și utiliza automat informații referitoare la modul în care sunt utilizate diferitele module și funcționalități ale produsului Vidmore. Informațiile sunt, de asemenea, colectate anonim în scopul analizei statistice despre utilizarea produsului.

Vidmore va utiliza astfel de informații numai în scopul de a oferi utilizatorilor finali cea mai bună experiență software posibilă. Datele colectate nu vor fi divulgate, partajate, vândute, tranzacționate sau închiriate unor terțe părți în scopuri de marketing. Pentru utilizatorii care nu doresc să activeze acest serviciu, puteți renunța la meniul de opțiuni avansate în timpul procesului de instalare.

Secțiunea 6: Activare

Produsul licențiat conține măsuri tehnologice care sunt concepute pentru a preveni utilizarea sa fără licență sau ilegală. Produsul licențiat poate conține tehnologie de aplicare care limitează capacitatea licențiatului de a instala și dezinstala produsul licențiat pe o mașină de cel mult un număr finit de ori, pentru un număr finit de dispozitive și pentru o perioadă de timp definită, desemnată de licența achiziționată. Produsul licențiat poate necesita activare în timpul instalării și în documentație. Dacă oricare dintre aceste proceduri de activare aplicabile nu este urmată, Produsul licențiat poate funcționa numai pentru o perioadă de timp finită. Dacă este necesară activarea, dar deținătorul licenței nu finalizează activarea în intervalul de timp finit stabilit în documentație sau explicat în timpul instalării, produsul licențiat va înceta să funcționeze până la finalizarea activării, timp în care funcționalitatea va fi restabilită. Dacă Licențiatul are vreo problemă cu procesul de activare, Licențiatul poate contacta Serviciul Clienți Vidmore pentru asistență.

Secțiunea 7: Transferul licenței

Licențiatul nu poate închiria, închiria, împrumuta, vinde, atribui, sub-licența, redistribui sau transfera produsul licențiat sau Licența acordată de acest EULA fără acordul prealabil scris al Vidmore.

Secțiunea 8: Garanție limitată

Vidmore garantează și vă declară că Produsul se va conforma substanțial și va funcționa în conformitate cu documentația sa pentru o perioadă de treizeci (30) de zile de la data la care acceptați termenii prezentului Acord și finalizați descărcarea Produsului („Perioada de garanție ”). Această garanție limitată se aplică numai dacă neconformitatea este raportată către Vidmore în perioada de garanție și dacă Vidmore este capabilă să confirme neconformitatea substanțială. Este nul dacă neconformitatea produsului este rezultatul accidentului, abuzului, aplicării greșite sau utilizării necorespunzătoare a produsului. Remediul exclusiv pentru încălcarea acestei garanții va fi, la alegerea Vidmore, fie (i) repararea sau înlocuirea Produsului; sau (ii) o rambursare a prețului, dacă este cazul, pe care l-ați plătit pentru licențierea Produsului.

Secțiunea 9: Declinarea garanției

DUPĂ DISPOZIȚIILE SECȚIUNII 4 DE MAI SUS, PRODUSUL ESTE LICENȚAT PE „CA ATARE” ȘI „CU TOATE DIFECTURILE” FĂRĂ NICI O GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE NICIUN TIP. RISCUL ÎNTREGUT CU PRIVIRE LA CALITATEA ȘI PERFORMANȚA PRODUSULUI ESTE LA VOI ȘI, DACĂ PRODUSUL DOREAZĂ DEFECT, VOI ȘI VIDMORE NU ÎȘI ASUMAȚI COSTUL ÎNTREGUT AL TOTELOR SERVICII SAU REPARAȚII NECESARE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, VIDMORE REZUMĂ TOATE ALTE GARANȚII PRIVIND PRODUSULUI, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NE LIMITAT LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANZABILITATE, NELICTAREA DREPTURILOR TERȚEI PERSOANE ȘI CONFORMITĂȚII PENTRU PARTI. ÎN MAI MULTE, VIDMORE NU GARANȚĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU EXACTITATEA SAU COMPLETAREA ORICEI INFORMAȚII, TEXT, GRAFICĂ, LINKURI SAU ALTE ARTICOLE CONȚINUTE ÎN PRODUS. VIDMORE NU OFERĂ NICI O GARANȚIE PRIVIND ORICE VĂMĂTURĂ CARE POATE FI CAUZATĂ DE TRANSMISIA UNUI VIRUS DE COMPUTER, LUM, BOMBĂ TIMPĂ, BOMBĂ LOGICĂ SAU ALTE PROGRAME DE CALCULATOR. VIDMORE ÎNREGISTRĂ EXPLICAT EXPRES ORICARE GARANȚIE SAU REPREZENTARE PENTRU UTILIZATORI AUTORIZATI SAU ORICE ORICE TERȚ. DURATA ORICE PERIOADĂ DE GARANȚIE NECESARĂ STATUTORIAL VA FI LIMITATĂ LA TERMENUL GARANȚIEI LIMITATE. FĂRĂ FOLOSIREA CELUI DE MAI PRECEDENT, PUTEȚI AVEA ALTE DREPTURI, CARE VARIAZĂ DE LA STAT LA STAT ȘI DE LA ȚARĂ LA ȚĂRĂ.

Secțiunea 10: Renunțarea la daune ulterioare

ÎN NICIUN CIRCUMSTANȚĂ NU VA FI VIDMORE RESPONSABIL PENTRU ORICE DOMANII CONSECUȚIALE SAU INCIDENTALE CARE REȘTEȘTE DIN UTILIZAREA PRODUSULUI SAU INCAPABILITATEA DE A UTILIZA PRODUSUL, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, ECHIPAMENTUL COMPUTERULUI, OPRIREA LUCRĂRII SAU ORICE ALTE DAUNE, ÎN CAZ DE CĂTRE POSIBILITATEA ASEMÂNĂRILOR. DEoarece UNELE STATE ȘI ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIALE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ.

Secțiunea 11: Limitarea răspunderii

VIDMORE NU VA FI RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL PRODUSULUI SAU ALȚIEI PĂRȚI A LUI, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA ERORILE SAU OMISIUNILE CONȚINUTE ÎN ELABORARE, ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PUBLICITATE, CONFIDENȚIALITATE, DREPTURI DE MARCĂ, PIERDERE DE AFACERI, CONFIDENȚIALITATE, DREPTURI MORALE SAU PUBLICAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A VIDMORE NU VA EXCEPȚI ÎN NICI UN CAZ PREȚUL REAL PLATIT PENTRU PRODUS.

DACĂ PRODUSUL SE SUPUNE LA O REVENDICARE AMENINȚATĂ, POTENȚIALĂ SAU REALĂ, DE ÎNCĂLCARE A UNUI DREPT PENTRU CARE VIDMORE POATE FI RĂSPUNDEBIL, LICENȚIATUL VA FACE EFORTURI PROMOȚE ȘI RAZONABILE PENTRU OPRIREA UTILIZĂRII ȘI ELIMINAREA PRODUSULUI PÂNĂ LA RECEPTAREA COMPANIEI ). VIDMORE POATE OFEREA LICENȚIULUI CU O ÎNLOCUIRE SAU PRODUS ACTUALIZAT SAU MODIFICAT GRATUIT. ÎN ACEASTĂ CIRCUMSTANȚĂ, VIDMORE NU VA PORTEȘTE ALTE RESPONSABILITĂȚI.

Secțiunea 12: Controlul exporturilor

Statele Unite controlează exportul de produse și informații. Sunteți de acord să respectați aceste restricții și să nu exportați sau să reexportați Produsul în țări sau persoane interzise conform legilor privind controlul exporturilor. Prin descărcarea produsului, sunteți de acord că nu vă aflați într-o țară în care un astfel de export este interzis sau sunteți o persoană sau entitate către care este interzis un astfel de export. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor jurisdicției locale în ceea ce privește importul, exportul sau reexportul Produsului.

Secțiunea 13: Impozite

Veți fi responsabil pentru plata tuturor taxelor de vânzare, utilizare și taxe similare aferente licenței Produsului.

Secțiunea 14: Rezilierea

Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, Vidmore poate rezilia prezentul acord dacă nu respectați termenii și condițiile stabilite aici. În acest caz, trebuie să distrugeți toate copiile Produsului aflat în posesia dvs.

Secțiunea 15: Diverse

VIDMORE NU ÎȚI PERMITE SĂ UTILIZEZI PRODUSUL NOSTRU PENTRU A FACE ORICE CARE VIOLĂ LEGEA LOCALĂ SAU ÎNCĂLCĂ DREPTURILE ORICEI PĂRȚI SAU PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ. DACĂ VĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL NOSTRU PENTRU A EFECTUA ACTIVITATEA ILEGALĂ SAU ÎNCĂLCAȚI DREPTURILE ALTOR, REZULTATUL CONSECUTIV VA FI PE PROPRIA VOASTRĂ RESPONSABILITATE. Dacă nu sunteți de acord cu acest articol, vă rugăm să nu instalați și / sau să utilizați produsul software.

Adolescenții nu pot utiliza serviciile furnizate de Vidmore pentru a naviga prin conținutul oricăror încălcări ilegale, obscene, pornografice și de altă natură ale ordinii și moralei publice.

În măsura maximă permisă de lege, interpretarea finală este lăsată la latitudinea noastră. Dacă aveți întrebări referitoare la acest EULA sau dacă doriți să contactați Vidmore din orice motiv, nu ezitați să ne contactați: support@vidmore.com