Navigatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA)

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2019

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDER GAAT MET DE DOWNLOAD EN INSTALLATIE VAN HET HIERBOVEN GEÏDENTIFICEERDE SOFTWAREPROGRAMMA EN ALLE BIJBEHORENDE SOFTWARECOMPONENTEN, MEDIA, GEDRUKT MATERIAAL OF ANDERE GERELATEERDE ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE (HET "PRODUCT"). OM UW BESTELLING VOOR HET PRODUCT DAT U HEBT GEVRAAGD TE VOLDOEN, MOET U EERST DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN. DOOR DIT TE DOEN OF ANDERSZINS HET PRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE OVEREENKOMST VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PRODUCT TUSSEN U EN VIDMORE, EN ZIJ VOORT ALLE VOORSTEL, OVEREENKOMST, VERTEGENWOORDIGING OF BEGRIP TUSSEN DE PARTIJEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRAGEBEPALING.

Sectie 1: Intellectuele eigendomsrechten

Het product wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten, en alle intellectuele eigendomsrechten in en op het product behoren toe aan Vidmore en haar dochterondernemingen. Verder zijn alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van het product, het eigendom van de respectieve eigenaar van de inhoud en kunnen deze worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze overeenkomst verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan Vidmore. Het product wordt alleen aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U mag het Product niet reproduceren, publiceren, verzenden, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk weergeven of publiekelijk uitvoeren. Het kopiëren of opslaan van het Product anders dan uitdrukkelijk toegestaan in Sectie 2 hieronder is verboden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidmore hebt verkregen.

Sectie 2: Licentieverlening en verboden gebruik

Vidmore verleent u hierbij, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het aantal exemplaren van het Product dat u hebt betaald op het overeenkomstige aantal computers te gebruiken, het uitvoeren van een geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem waarvoor het product is ontworpen, voor uw persoonlijk gebruik of voor het interne zakelijke gebruik van uw bedrijf. U mag een enkele kopie van het product maken voor archiveringsdoeleinden en u mag een dergelijke kopie alleen gebruiken als de originele kopie niet in gebruik is. U mag geen copyrightvermeldingen op kopieën van het product verwijderen of wijzigen. U mag het product niet op een computernetwerk gebruiken of gelijktijdig gebruik van het product door meer dan één persoon toestaan. U mag het Product niet verhuren, leasen of anderszins overdragen. Tenzij wettelijk toegestaan, mag u het Product niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of proberen dit te doen. Elke aanvullende code die Vidmore u kan verstrekken in verband met ondersteuningsdiensten die tussen de partijen zijn overeengekomen, wordt beschouwd als onderdeel van het product en is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van het product.

Deel 3: Proefversie

Als u een proefversie van het product hebt ontvangen, gedownload en / of geïnstalleerd en hierbij een evaluatielicentie voor het product hebt gekregen, mag u het product alleen gebruiken voor evaluatiedoeleinden en alleen tijdens de enkele toepasselijke evaluatieperiode, tenzij anders aangegeven, vanaf de datum van de eerste installatie. Elk gebruik van het product voor andere doeleinden of buiten de toepasselijke evaluatieperiode is strikt verboden.

Deel 4: Installatie

U mag één exemplaar van het gelicentieerde product op één apparaat installeren. U moet de primaire gebruiker zijn van het apparaat waarop het gelicentieerde product is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van het gelicentieerde product. Installatie van het gelicentieerde product op twee of meer apparaten is verboden. U kunt meerdere licenties aanschaffen en installeren als u software op twee of meer apparaten wilt installeren. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij installatie en gebruik van het gelicentieerde product.

Deel 5: Softwareverbeteringsprogramma

Vidmore doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. In deze verklaring worden het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het softwareverbeteringsprogramma van Vidmore uitgelegd.

Om het Product, de functies en de gebruikerservaring aan te bieden en te verbeteren, zal Vidmore automatisch informatie verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van Vidmore Product worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld met het oog op statistische analyse over het gebruik van het product.

Vidmore zal dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden. Gebruikers die deze service niet willen inschakelen, kunnen zich tijdens het installatieproces afmelden in het menu met geavanceerde opties.

Sectie 6: Activering

Het gelicentieerde product bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om ongeoorloofd of illegaal gebruik ervan te voorkomen. Het gelicentieerde product kan handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid van Licentienemer om het gelicentieerde product op een machine te installeren en te verwijderen beperkt tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal apparaten en voor een bepaalde periode die wordt aangegeven door de aangeschafte licentie. Het gelicentieerde product moet mogelijk worden geactiveerd tijdens de installatie en in de documentatie. Als een van deze toepasselijke activeringsprocedure (s) niet wordt gevolgd, mag het gelicentieerde product slechts voor een beperkte periode werken. Als activering vereist is, maar de licentienemer de activering niet voltooit binnen de eindige periode die is uiteengezet in de documentatie of uitgelegd tijdens de installatie, stopt het gelicentieerde product met functioneren totdat de activering is voltooid, waarna de functionaliteit zal worden hersteld. Als Licentienemer een probleem heeft met het activeringsproces, kan Licentienemer voor ondersteuning contact opnemen met de klantenservice van Vidmore.

Sectie 7: Licentieoverdracht

Licentienemer mag het Gelicentieerde Product of de Licentie verleend door deze EULA niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidmore.

Sectie 8: Beperkte garantie

Vidmore garandeert en verklaart u dat het product substantieel zal voldoen aan en zal werken in overeenstemming met de documentatie gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt en de download van het product voltooit (“garantieperiode ”). Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als de non-conformiteit tijdens de garantieperiode aan Vidmore wordt gemeld en als Vidmore de substantiële non-conformiteit kan bevestigen. Het is ongeldig als de niet-conformiteit van het product het gevolg is van een ongeluk, misbruik, verkeerde toepassing of ongepast gebruik van het product. De enige remedie voor schending van deze garantie is, naar keuze van Vidmore, ofwel (i) de reparatie of vervanging van het Product; of (ii) een terugbetaling van de prijs, indien van toepassing, die u hebt betaald om een licentie voor het Product te verkrijgen.

Deel 9: Garantieverklaring

ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK 4, WORDT HET PRODUCT IN LICENTIE GEGEVEN OP EEN "AS IS" EN "MET ALLE FOUTEN" BASIS, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PRODUCT LIGT BIJ U, EN INDIEN HET PRODUCT GEBREK IS, ZIJN U EN NIET VIDMORE DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NODIGE ONDERHOUDS- OF REPARATIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST VIDMORE ALLE ANDERE GARANTIES OP HET PRODUCT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN VOOR DERDEN, EN GESCHIKTHEID. BOVENDIEN GEEFT VIDMORE GEEN GARANTIE OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, TEKST, GRAFIEK, LINKS OF ANDERE ITEMS IN HET PRODUCT. VIDMORE GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE DIE KAN WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE TRANSMISSIE VAN EEN COMPUTERVIRUS, WORM, TIME BOMB, LOGIC BOMB OF ANDER DERGELIJK COMPUTERPROGRAMMA. VIDMORE WIJST VERDER UITDRUKKELIJK ENIGE GARANTIE OF VERKLARING AAN GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS OF ENIGE DERDEN AF. DE DUUR VAN ELKE STATUTAIR VEREISTE GARANTIEPERIODE IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. ONGEACHT HET VOORGAANDE KUNT U ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN.

Sectie 10: Afwijzing van gevolgschade

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS VIDMORE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF ONMOGELIJKHEID OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, COMPUTERSTORING, WERKSTOP OF ANDERE SCHADE, INDIEN GEVAAR. DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN EN LANDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Sectie 11: Beperking van aansprakelijkheid

VIDMORE IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN HET PRODUCT OF ENIG DEEL DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ERROREN OF WEGLATINGEN DIE DAARIN BEVATTEN, LIBEL, INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN PUBLICITEIT, PRIVACY, HANDELSMERKRECHTEN, ZAKENVERLIES PRIVACY, MORELE RECHTEN OF DE BEKENDMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VIDMORE ZAL IN GEEN GEVAL DE WERKELIJKE PRIJS DIE VOOR HET PRODUCT IS BETAALD OVERSCHRIJDEN.

ALS HET PRODUCT ONDERWORPEN IS AAN EEN BEDREIGDE, POTENTIËLE OF DAADWERKELIJKE CLAIM VAN INBREUK OP EEN ANDER RECHT WAARVOOR VIDMORE AANSPRAKELIJK KAN ZIJN, ZAL DE LICENTIENEMER AANSPRAKELIJKE EN REDELIJKE INSPANNINGEN NEMEN OM HET GEBRUIK TE STOPPEN EN HET PRODUCT TE VERWIJDEREN BIJ ONTVANGST VAN DE ONDERNEMING ). VIDMORE KAN DE LICENTIENEMER GRATIS EEN VERVANGEND, BIJGEWERKT OF GEWIJZIGD PRODUCT GEVEN. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN DRAAGT VIDMORE U GEEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID.

Deel 12: Exportcontrole

De Verenigde Staten controleren de export van producten en informatie. U stemt ermee in dergelijke beperkingen na te leven en het Product niet te exporteren of herexporteren naar landen of personen die verboden zijn volgens de exportwetten. Door het Product te downloaden, stemt u ermee in dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke export verboden is, of dat u een persoon of entiteit bent waarnaar een dergelijke export verboden is. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw plaatselijke rechtsgebied met betrekking tot de import, export of herexport van het product.

Sectie 13: Belastingen

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoop-, gebruiks- en soortgelijke belastingen met betrekking tot de licentie van het product.

Sectie 14: Beëindiging

Onverminderd andere rechten, kan Vidmore deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. In dat geval moet u alle exemplaren van het product in uw bezit vernietigen.

Sectie 15: Diversen

VIDMORE STAAT U NIET TOE ONS PRODUCT TE GEBRUIKEN OM IETS TE DOEN DAT DE PLAATSELIJKE WET SCHENDT OF DE RECHTEN OF INTELLECTUELE EIGENDOM VAN EEN PARTIJ INBREUK MAAKT. INDIEN U ONZE SOFTWARE GEBRUIKT OM DE ONWETTIGE ACTIVITEIT UIT TE VOEREN OF DE RECHTEN VAN ANDEREN TE SCHENDEN, IS HET GEVOLGGEVOLG VOOR UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. ALS U HET NIET eens bent met DIT ITEM, INSTALLEER EN / OF GEBRUIK HET SOFTWAREPRODUCT DAN NIET.

Adolescenten mogen de door Vidmore geleverde diensten niet gebruiken om door de inhoud van illegale, obscene, pornografische en andere schendingen van de openbare orde en moraal te bladeren.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt de uiteindelijke interpretatie aan ons overgelaten. Mocht u vragen hebben over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact met Vidmore wilt opnemen, neem dan gerust contact met ons op: support@vidmore.com