Terma & Syarat

Kemas kini Terakhir: 19 Mac 2019

Vidmore memberikan maklumat dan produk di laman web ini, tertakluk pada terma dan syarat berikut. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Vidmore berhak untuk mengubah terma dan syarat ini, dan produk, perkhidmatan, harga, dan program yang disebutkan di laman web ini pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa notis. Vidmore berhak untuk mencari semua penyelesaian yang disediakan oleh undang-undang dan ekuiti untuk pelanggaran terma dan syarat ini. Segala hak yang tidak diberikan secara jelas di sini adalah terpelihara.

hak cipta

© 2019 Vidmore. Hak cipta terpelihara.

Semua kandungan ("MAKLUMAT") di laman web ini, termasuk semua teks, reka bentuk, susun atur, perisian, dan karya lain dilindungi oleh hak cipta. Kecuali sebagaimana yang diizinkan secara khusus, tidak ada bahagian dari laman web ini yang dapat diedarkan atau diperbanyak dengan cara apa pun, atau dalam bentuk apa pun, tanpa izin bertulis Vidmore terlebih dahulu. Izin untuk menggunakan konten dapat diberikan berdasarkan kasus per kasus.

Tanda Dagangan

Semua produk dan perkhidmatan, termasuk logo dan kata-kata yang disebut di laman web ini adalah tanda dagang atau hak intelektual hak Vidmore. Mereka hanya dapat digunakan dengan izin tertulis sebelumnya dari Vidmore dalam setiap contoh tertentu. Penggunaan tanda dagangan Vidmore untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Vidmore akan menjadi pelanggaran tanda dagangan dan persaingan tidak adil yang melanggar undang-undang.

Penggunaan Perisian

Perisian dan dokumentasi yang disertakan untuk dimuat turun dari laman web ini adalah karya hak cipta Vidmore. Penggunaan perisian diatur oleh syarat-syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir, yang disertakan dengan perisian. Anda tidak akan dapat memuat turun, memasang atau menggunakan perisian Vidmore melainkan anda bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir tersebut.

Penggunaan Maklumat Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya di laman web ini, anda boleh melihat, mencetak, menyalin dan menyebarkan maklumat di laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat berikut:

1. Maklumat tersebut boleh digunakan semata-mata untuk tujuan peribadi bukan komersial.

2. Sebarang bahagian atau keseluruhan salinan maklumat di laman web ini mesti merangkumi semua notis hak cipta dan hak milik dalam bentuk dan cara yang sama seperti yang asal.

3. Maklumat tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

4. Vidmore berhak untuk membatalkan kebenaran tersebut pada bila-bila masa, dan penggunaan maklumat laman web kami akan dihentikan serta-merta setelah diberitahu oleh Vidmore.

5. Maklumat yang dinyatakan di atas tidak termasuk susun atur atau reka bentuk laman web ini. Elemen laman web ini dilindungi oleh pakaian perdagangan atau undang-undang lain dan tidak boleh ditiru atau diperbanyak secara keseluruhan atau sebahagian.

6. Maklumat yang dinyatakan di atas tidak termasuk logo, grafik, suara, video, atau gambar di laman web ini, yang boleh diterbitkan semula atau diedarkan hanya jika dibenarkan oleh Vidmore.

Maklum balas

Segala komen, tiket sokongan atau bahan yang dihantar ke Vidmore, termasuk tanpa batasan maklum balas, seperti pertanyaan, komen, cadangan atau maklumat berkaitan dengan Perisian, laman web ini atau produk, program atau perkhidmatan lain dari Vidmore ("Maklum Balas"), hendaklah dianggap tidak sulit. Vidmore tidak akan mempunyai kewajipan apa pun berkenaan dengan Maklum Balas tersebut dan bebas untuk menghasilkan semula, menggunakan, mendedahkan, mempamerkan, memaparkan, mengubah, membuat karya terbitan dan menyebarkan Maklum Balas kepada orang lain tanpa batasan dan bebas menggunakan idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam Maklum Balas tersebut untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengembangan, pembuatan dan pemasaran produk yang menggabungkan Maklum Balas tersebut.

Pautan ke laman web Pihak Ketiga

Pautan tertentu yang terdapat dalam laman web ini yang merujuk kepada laman web pihak ketiga yang lain tidak mengawal Vidmore. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai operasi yang disertakan dalam laman web lain. Nama syarikat dan produk sebenar di laman web ini mungkin merupakan tanda dagang pemiliknya masing-masing.

Waranti dan Penafian

SEMUA MAKLUMAT DARI ATAU MELALUI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, DITOLAK (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD TERHADAP PENAFIAN SETIAP JAMINAN YANG TERSIRAT DENGAN KEBERKESANAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU). MAKLUMAT DI LAMAN WEB MUNGKIN MENGANDUNGI KESALAHAN, MASALAH ATAU BATASAN LAIN. PERUBAHAN DIBERIKAN SETIAP PERINGKAT UNTUK MAKLUMAT DI SINI. Bagaimanapun, VIDMORE TIDAK MEMBERI KOMITMEN UNTUK MENGEMASKINI BAHAN DI LAMAN INI. ASAS VIDMORE TIADA TANGGUNGJAWAB ATAU KESILAPAN ATAU KESALAHAN DALAM MAKLUMAT ATAU PERISIAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATAU DITERUSKAN KE LAMAN WEB INI. KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KERANA SEGALA KERJA LANGSUNG, KHUSUS, INSIDEN, ATAU BERSAMA (TERMASUK KEROSAKAN KERANA KEHILANGAN PERNIAGAAN, KEUNTUNGAN, KEUNTUNGAN, ATAU SEPERTI). APABILA BERDASARKAN PEMBERIAN KONTRAK, PEMBERIAN JAMINAN, TORT (TERMASUK NEGLIGENSI), TANGGUNGJAWAB PRODUK ATAU LAINNYA, WALAUPUN JIKA DIBERI KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. BATASAN KEROSAKAN YANG DITETAPKAN KE ATAS DI ATAS ADALAH ELEMEN PENTING DASAR ASAS BARGA DI ANTARA KAMI DAN ANDA.

KAMI TIDAK AKAN MEMBERIKAN LAMAN DAN MAKLUMAT INI TANPA BATASAN. TIADA PERWAKILAN, JAMINAN ATAU JAMINAN YANG TELAH DIBUAT SEBAGAI KETEPATAN, KECERGASAN, KEBOLEHPERCAYAAN, SEMASA, LENGKAP, SESUAI, ATAU BERLAKU MAKLUMAT TERHADAP SITUTIK TERTENTU. BEBERAPA NEGERI NEGERI MUNGKIN BERLAKU TENTANG PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB.

Segala tanggungjawab dan tanggungjawab atas segala kerosakan yang disebabkan oleh virus yang terdapat di dalam fail elektronik laman web ini ditolak. Pengguna disarankan untuk membuat pengaturan sendiri untuk melindungi sumber komputer dari virus tersebut.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai pemberitahuan ini, atau jika anda ingin menghubungi Vidmore dengan alasan apa pun, kunjungi Pusat Sokongan Pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan.

Tutup Pop