SLUTANVÄNDARlicensavtal (EULA)

Senast uppdaterad: 21 mars 2019

LÄS VÄNLIGT DETTA AVTAL NÖJTTIGT INNAN DU FORTSATT MED NEDLADDNING OCH INSTALLATION AV PROGRAMPROGRAMET IDENTIFIERAT OVAN OCH NÅGOT TILLHÄNGENDE PROGRAMVARAKOMPONENTER, MEDIER, UTSKRIFT MATERIAL ELLER ANDRA RELATERADE ELEKTRONISKA DOKUMENT. FÖR ATT FULLSTÄLLA DIN BESTÄLLNING FÖR PRODUKTEN DU BEGÅR, MÅSTE DU FÖRST acceptera VILLKOREN OCH VILLKOREN I DETTA AVTAL. Genom att göra så, eller på annat sätt installera, kopiera eller använda produkten, godkänner du att du är bunden av villkoren i detta avtal. DETTA AVTAL FÖRSTÄLLER HELA AVTALET FÖR PRODUKTEN MELLAN DIG OCH VIDMORE, OCH DET STÖDER NÅGOT FÖREGÅENDE FÖRSLAG, AVTAL, FÖRETRÄDANDE ELLER FÖRSTÅENDE MELLAN PARTERNA. DETTA AVTAL INNEHÅLLER VILLKOR.

Avsnitt 1: Immateriella rättigheter

Produkten skyddas av upphovsrätt och annan immateriell lagstiftning, och alla immateriella rättigheter till och till produkten tillhör Vidmore och dess dotterbolag. Alla rättigheter, äganderätt och intresse, inklusive alla immateriella rättigheter, till och till innehållet som kan nås genom användning av produkten tillhör respektive innehållsägare och kan skyddas av tillämplig upphovsrätt eller annan immateriell lagstiftning och fördrag. Detta avtal ger dig inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig är reserverade av Vidmore. Produkten är endast licensierad till dig och säljs inte. Du får inte reproducera, publicera, sända, modifiera, skapa härledda verk från, visa offentligt eller offentligt utföra produkten. Kopiering eller lagring av produkten på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 2 nedan är förbjudet såvida du inte har fått skriftligt tillstånd från Vidmore i förväg.

Avsnitt 2: Licensbidrag och förbjudna användningar

Vidmore beviljar dig härmed, med förbehåll för villkoren i detta avtal, en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens för att använda det antal kopior av produkten som du har betalat på motsvarande antal datorer, kör en giltigt licensierad kopia av det operativsystem som produkten designades för, för ditt personliga bruk eller för ditt företags interna affärsanvändning. Du kan göra en enda kopia av produkten för arkiveringsändamål och får använda en sådan kopia endast när originalkopian inte används. Du får inte ta bort eller ändra copyrightmeddelanden på några kopior av produkten. Du får inte använda produkten i ett datanätverk eller tillåta samtidig användning av produkten av mer än en individ. Du får inte hyra, hyra eller på annat sätt överföra produkten. Såvida det inte är tillåtet enligt lag får du inte omarbeta, dekompilera eller ta isär produkten eller försöka göra det. Alla tilläggskoder som Vidmore kan ge dig i samband med supporttjänster som avtalats mellan parterna ska betraktas som en del av Produkten och omfattas av villkoren i detta avtal. Du måste följa alla tillämpliga lagar angående användning av produkten.

Avsnitt 3: Testversion

Om du har mottagit, laddat ner och / eller installerat en testversion av produkten och härmed beviljats en utvärderingslicens för produkten, får du endast använda produkten för utvärderingsändamål och endast under den enda tillämpliga utvärderingsperioden, om inte annat anges, från datum för den första installationen. All användning av produkten för andra ändamål eller längre än tillämplig utvärderingsperiod är strängt förbjuden.

Avsnitt 4: Installation

Du kan installera en kopia av den licensierade produkten på en enda enhet. Du måste vara den primära användaren av den enhet som den licensierade produkten är installerad på. Detta avtal gäller alla installationer av den licensierade produkten. Installation av den licensierade produkten på två eller flera enheter är förbjuden. Du kan köpa och installera flera licenser om du vill installera programvara på två eller flera enheter. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som uppstår vid installation och användning av den Licensierade Produkten.

Avsnitt 5: Program för förbättring av programvara

Vidmore har åtagit sig att alltid skydda din integritet förutom vad som anges i detta avtal. Detta uttalande förklarar den anonyma datainsamlingsprocessen och användningsmetoder för Vidmores program för förbättring av programvaran.

För att tillhandahålla och förbättra produkten, dess funktioner och användarupplevelse kommer Vidmore automatiskt att samla in, underhålla, bearbeta och använda information om hur de olika modulerna och funktionerna i Vidmore Product används. Information samlas också in anonymt för statistisk analys om produktanvändning.

Vidmore kommer endast att använda sådan information i syfte att ge slutanvändarna bästa möjliga programupplevelse. De insamlade uppgifterna kommer inte att avslöjas, delas, säljas, handlas eller hyras ut till tredje part för marknadsföringsändamål. För användare som inte vill aktivera den här tjänsten kan du välja bort menyn för avancerade alternativ under installationsprocessen.

Avsnitt 6: Aktivering

Den licensierade produkten innehåller tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra dess olicensierade eller olagliga användning. Den licensierade produkten kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar licenstagarens möjlighet att installera och avinstallera den licensierade produkten på en maskin till högst ett begränsat antal gånger, under ett begränsat antal enheter och under en definierad tidsperiod som anges av den köpta licensen. Den licensierade produkten kan kräva aktivering under installationen och i dokumentationen. Om något av sådana tillämpliga aktiveringsförfaranden inte följs får den licensierade produkten endast fungera under en begränsad tid. Om aktivering krävs, men Licensinnehavaren inte slutför aktivering inom den begränsade tidsperiod som anges i Dokumentationen eller förklaras under installationen, upphör den Licensierade produkten att fungera tills aktivering har slutförts, varefter funktionaliteten återställs. Om Licensinnehavaren har några problem med aktiveringsprocessen kan Licensinnehavaren kontakta Vidmore kundtjänst för support.

Avsnitt 7: Licensöverföring

Licenstagaren får inte hyra, hyra ut, låna ut, sälja, tilldela, underlicensiera, distribuera eller överföra den licensierade produkten eller licensen som beviljas av denna EULA utan föregående skriftligt medgivande från Vidmore.

Avsnitt 8: Begränsad garanti

Vidmore garanterar och förklarar för dig att produkten väsentligen kommer att överensstämma med och fungera i enlighet med dess dokumentation under en period av trettio (30) dagar från det datum då du accepterar villkoren i detta avtal och slutför nedladdningen av produkten (”Garantiperiod” ”). Denna begränsade garanti gäller endast om avvikelsen rapporteras till Vidmore under garantiperioden och om Vidmore kan bekräfta den väsentliga avvikelsen. Det är ogiltigt om produktens bristande överensstämmelse är resultatet av olycka, missbruk, felaktig användning eller olämplig användning av produkten. Det exklusiva botemedlet för överträdelse av denna garanti ska vara, efter Vidmores val, antingen (i) reparation eller utbyte av produkten; eller (ii) en återbetalning av det eventuella pris som du betalade för att licensiera produkten.

Avsnitt 9: Ansvarsfriskrivning

UNDERHÅLL AV BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVER LICENSERAS PRODUKTEN PÅ EN "AS IS" OCH "MED ALLA FEL" BASIS UTAN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR NÅGOT SLAG. HELA RISKERNA FÖR KVALITETEN OCH PRESTANDAN FÖR PRODUKTEN ÄR MED DIG, OCH BÖR PRODUKTEN BEVISA FEL, DU OCH INTE VIDMÖRE ANTAGA HELA KOSTNADEN FÖR ALLA NÖDVÄNDIG SERVICE ELLER REPARATIONER. I LÄGET TILLÅTET FRÅN LAGEN FRISKRIVAR VIDMORE ALLA ANDRA GARANTIER PÅ PRODUKTEN, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, IKKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PART RÄTTIGHETER OCH FÖRTECKNING. LÄNGRE GARANTERAR ELLER VIDMORE INTE ANSVAR FÖR NÖJAKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV INGEN INFORMATION, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER ANDRA PUNKTER INNEHÅLLT I PRODUKTEN. VIDMORE GÖR INGA GARANTIER FÖR ATT RESPEKTERA NÅGON SKADA SOM KAN ORSAKAS AV ÖVERFÖRING AV DATORVIRUS, VÄRM, TIDBOMM, LOGISK BOMB ELLER ANDRA DETTA PROGRAM. VIDMORE FRAMSTÄR FRÅN UTTRYCKLIGT GARANTI ELLER UTFÖRANDE FÖR Auktoriserade användare eller till någon tredje part. VARAKTIGHETEN FÖR ALLA STATUTORILISKT KRÄVD GARANTiperiod ska begränsas till den begränsade garantin. Oavsett det föregående kan du ha andra rättigheter som varierar från stat till stat och land till land.

Avsnitt 10: Ansvarsfriskrivning om följdskador

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER SKA VIDMORE ANSVARIGA FÖR FÖLJANDE eller TILLFÄLLIGA SKADOR SOM ÖVERSTÅNGAR FÖR ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER FÖRFARANDE FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING, DATORFEL, ARBETSSTOPP ELLER EVENTUELL FEL MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. FÖR ATT VISSA STATER OCH LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR KAN INTE GÄLLA FÖR DIG.

Avsnitt 11: Ansvarsbegränsning

VIDMORE SKAL INTE SKYLDAS I HÄNVISNING TILL INNEHÅLLET I PRODUKTEN ELLER NÅGON DEL AV DET, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL FEL ELLER UTSLÄPP INNEHÅLLADE, LIBEL, ÖVERTRÄDELSER AV RÄTTIGHETER FÖR OFFENTLIGHET, PRIVAT, RÄTTIGHETSRÄTT, RÄTTSRÄTT, RÄTTSLIG RÄTTIGHET, RÄTTSRÄTT, RÄTTSRÄTT, RÄTTSRÄTT, RÄTTIGHETSRÄTT, RÄTTSRÄTT PRIVACY, MORAL RÄTTIGHETER ELLER UPPGIFTER OM KONFIDENTIELL INFORMATION. VIDMORES TOTALA ANSVAR SKAL INGEN HANDLING ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRISET FÖR PRODUKTEN.

OM PRODUKTEN ÄR EN TRÄTT, POTENTIELLT ELLER FAKTISKT KRAV PÅ ÖVERTRÄDELSE AV EN ANNAN RÄTTIGHET FÖR VIDMORE KAN VARA ANSVARIG, LICENSOPTAGAREN GÖR FÖRFINNANDE OCH ANSVARANDE SÄTT FÖR ATT STOPPA ANVÄNDNING OCH RADERA DEN FÖRSTA RECEN ). VIDMORE KAN GÖRA LICENTÄR MED ERSÄTTNING ELLER UPPDATERAD ELLER MODIFIERAD PRODUKT GRATIS. I SÅDAN OMSTÄNDIGHET FÅR VIDMORE INTE ANDRA SKULDER FÖR DIG.

Avsnitt 12: Exportkontroll

USA kontrollerar export av produkter och information. Du samtycker till att följa sådana begränsningar och att inte exportera eller återexporta produkten till länder eller personer som är förbjudna enligt exportkontrollagarna. Genom att ladda ner produkten godkänner du att du inte är i ett land där sådan export är förbjuden eller är en person eller enhet till vilken sådan export är förbjuden. Du ansvarar för att lagarna i din lokala jurisdiktion följs när det gäller import, export eller återexport av produkten.

Avsnitt 13: Skatter

Du är ansvarig för betalningen av alla försäljnings-, användnings- och liknande skatter som hänför sig till produktens licens.

Avsnitt 14: Uppsägning

Utan att det påverkar andra rättigheter kan Vidmore säga upp detta avtal om du inte följer villkoren som anges här. I sådana fall måste du förstöra alla kopior av produkten som du har.

Avsnitt 15: Diverse

VIDMORE LÅTAR DIG INTE ATT ANVÄNDA VÅR PRODUKT TILL ATT GÖRA NÅGOT SOM INTRÄDER LOCAL LAGEN ELLER ÖVERTRÄDAR NÅGON PARTS RÄTTIGHETER ELLER INTELLEKTUELL EGENDOM. OM DU ANVÄNDER VÅR PROGRAMVARA FÖR ATT GÖRA OLEGAL AKTIVITET ELLER ÖVERTRÄDAR ANDRA RÄTTIGHETER, FÖLJER RESULTAT PÅ DIN EGNA ANSVAR. OM DU INTE håller med DENNA PUNKT, INSTALLERA INTE OCH / ELLER ANVÄND PROGRAMVARAN.

Ungdomar får inte använda de tjänster som tillhandahålls av Vidmore för att bläddra i innehållet i olagliga, obscena, pornografiska och andra brott mot allmän ordning och moral.

I den utsträckning som lagen tillåter, överlämnas den slutgiltiga tolkningen till vårt gottfinnande. Om du har några frågor angående denna EULA, eller om du vill kontakta Vidmore av någon anledning, är du välkommen att kontakta oss: support@vidmore.com