Nawigacja

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2019 r

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED POBIERANIEM I INSTALACJĄ PROGRAMU OPROGRAMOWANIA ZIDENTYFIKOWANEGO POWYŻEJ ORAZ WSZELKICH POWIĄZANYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA, NOŚNIKÓW, DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW LUB INNEJ POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ (ZBIORCZEJ). ABY ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA PRODUKT, O KTÓRY CHCESZ, MUSISZ NAJPIERW ZAAKCEPTOWAĆ ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. CZYNNĄC W TAKIM CELU LUB W INNY SPOSÓB INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZA UMOWA OZNACZA CAŁĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ PRODUKTU MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A VIDMORE I ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE, UMOWĘ, OŚWIADCZENIE LUB POROZUMIENIE MIĘDZY STRONAMI. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIE O ARBITRAŻU.

Sekcja 1: Prawa własności intelektualnej

Produkt jest chroniony prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej, a wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktu należą do firmy Vidmore i jej spółek zależnych. Ponadto wszelkie prawa, tytuły i interesy, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do treści, do których można uzyskać dostęp podczas korzystania z Produktu, stanowią własność odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione obowiązującymi prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej oraz traktaty. Niniejsza Umowa nie przyznaje Ci żadnych praw do korzystania z takich treści. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone przez Vidmore. Produkt jest tylko licencjonowany, a nie sprzedawany. Użytkownik nie może reprodukować, publikować, przesyłać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać ani publicznie wykonywać Produktu. Kopiowanie lub przechowywanie Produktu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w sekcji 2 poniżej jest zabronione, chyba że uzyskasz uprzednią pisemną zgodę firmy Vidmore.

Część 2: Udzielenie licencji i zabronione użycie

Vidmore niniejszym udziela użytkownikowi, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takiej liczby kopii Produktu, które zapłacili Państwo na odpowiedniej liczbie komputerów, prowadzenie ważnie licencjonowanej kopii systemu operacyjnego, dla którego zaprojektowano produkt, do użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego firmy. Mogą Państwo wykonać jedną kopię Produktu do celów archiwalnych i korzystać z takiej kopii tylko wtedy, gdy oryginalna kopia nie jest używana. Użytkownik nie może usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich na jakichkolwiek kopiach Produktu. Nie możesz używać Produktu w sieci komputerowej ani zezwalać na jednoczesne korzystanie z Produktu przez więcej niż jedną osobę. Nie możesz wypożyczać, wydzierżawiać ani w inny sposób przenosić Produktu. O ile nie jest to dozwolone przez prawo, nie można odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Produktu ani próbować tego robić. Każdy dodatkowy kod, który Vidmore może dostarczyć użytkownikowi w związku z usługami wsparcia uzgodnionymi między stronami, będzie uważany za część Produktu i będzie podlegał warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Produktu.

Sekcja 3: Wersja próbna

Jeśli otrzymałeś, pobrałeś i / lub zainstalowałeś wersję próbną Produktu i niniejszym otrzymujesz licencję ewaluacyjną na Produkt, możesz używać Produktu tylko do celów ewaluacyjnych i tylko w jednym odpowiednim okresie próbnym, chyba że określono inaczej, od data pierwszej instalacji. Jakiekolwiek użycie Produktu do innych celów lub poza obowiązujący okres oceny jest surowo zabronione.

Sekcja 4: Instalacja

Mogą Państwo zainstalować jedną kopię Licencjonowanego Produktu na jednym urządzeniu. Musisz być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym zainstalowany jest licencjonowany produkt. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego Produktu. Instalacja Licencjonowanego Produktu na co najmniej dwóch urządzeniach jest zabroniona. Możesz kupić i zainstalować wiele licencji, jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie na dwóch lub więcej urządzeniach. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wydatki poniesione w związku z instalacją i użytkowaniem licencjonowanego produktu.

Sekcja 5: Program doskonalenia oprogramowania

Firma Vidmore zobowiązuje się zawsze chronić Twoją prywatność, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego zbierania danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania firmy Vidmore.

W celu zapewnienia i ulepszania Produktu, jego funkcji i doświadczenia użytkownika, Vidmore będzie automatycznie gromadzić, utrzymywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu korzystania z różnych modułów i funkcji Produktu Vidmore. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Produktu.

Firma Vidmore będzie wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszej obsługi oprogramowania. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane osobom trzecim w celach marketingowych. Użytkownicy, którzy nie chcą włączać tej usługi, mogą z niej zrezygnować w menu opcji zaawansowanych podczas procesu instalacji.

Sekcja 6: Aktywacja

Licencjonowany produkt zawiera środki technologiczne, które mają na celu zapobieganie nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Licencjonowany Produkt może zawierać technologię egzekwowania prawa, która ogranicza zdolność Licencjobiorcy do zainstalowania i odinstalowania Licencjonowanego Produktu na maszynie do określonej liczby razy, na skończoną liczbę urządzeń i przez określony czas wyznaczony przez zakupioną Licencję. Licencjonowany produkt może wymagać aktywacji podczas instalacji oraz w Dokumentacji. W przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z odpowiednich procedur aktywacji Licencjonowany produkt może działać tylko przez określony czas. Jeśli aktywacja jest wymagana, ale Licencjobiorca nie dokończy aktywacji w ograniczonym okresie czasu określonym w Dokumentacji lub wyjaśnionym podczas instalacji, Licencjonowany Produkt przestanie działać do czasu zakończenia aktywacji, po czym funkcjonalność zostanie przywrócona. Jeśli Licencjobiorca ma jakiekolwiek problemy z procesem aktywacji, może skontaktować się z Obsługą Klienta Vidmore w celu uzyskania pomocy.

Sekcja 7: Przeniesienie licencji

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przenosić Licencjonowanego Produktu lub Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Vidmore.

Sekcja 8: Ograniczona gwarancja

Firma Vidmore gwarantuje i oświadcza, że Produkt będzie zasadniczo zgodny ze swoją dokumentacją i będzie działał zgodnie z nią przez okres trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania warunków niniejszej Umowy i zakończenia pobierania Produktu („Okres gwarancji ”). Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy niezgodność zostanie zgłoszona firmie Vidmore w okresie gwarancyjnym i jeśli firma Vidmore jest w stanie potwierdzić istotną niezgodność. Jest nieważne, jeśli niezgodność Produktu jest wynikiem wypadku, nadużycia, niewłaściwego zastosowania lub niewłaściwego użycia Produktu. Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji będzie, według uznania firmy Vidmore, (i) naprawa lub wymiana Produktu; lub (ii) ewentualny zwrot ceny zapłaconej za licencję na Produkt.

Część 9: Wyłączenie gwarancji

Z zastrzeżeniem POSTANOWIEŃ W POWYŻSZYM PUNKCIE 4, PRODUKT JEST LICENCJONOWANY W STANIE „TAKIM JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” BEZ ŻADNEJ WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI. CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I DZIAŁANIA PRODUKTU PONOSISZ, A W PRZYPADKU USZKODZENIA PRODUKTU TY I NIE PONOSISZ WIĘCEJ KOSZTÓW WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW LUB NAPRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO VIDMORE WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI WŁASNOŚCI. PONADTO VIDMORE NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIKI, LINKÓW ANI INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH W PRODUKCIE. VIDMORE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO SZKODLI, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ PRZESYŁANIE WIRUSA KOMPUTEROWEGO, WORM, BOMBY CZASOWEJ, LOGICZNEJ BOMBY LUB INNEGO TAKIEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. VIDMORE PONADTO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ WOBEC UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH. CZAS TRWANIA WSZELKIEGO OKRESU GWARANCJI WYMAGANEGO PRZEZ STATUTORIUM BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH MOŻESZ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU I KRAJU.

Rozdział 10: Wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH VID BARDZIEJ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, AWARII KOMPUTERA, ZATRZYMANIA SIĘ W PRACY LUB INNYCH USZKODZEŃ MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Sekcja 11: Ograniczenie odpowiedzialności

VIDMORE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZAWARTOŚCI PRODUKTU ANI JEGO CZĘŚCI, W TYM, ALE NIE TYLKO DO BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ Z TYCH ZWIĄZANYCH, LIBEL, NARUSZENIA PRAW DO PUBLICZNOŚCI, PRYWATNOŚCI, PRAW AUTORSKICH, INTERESU PRYWATNOŚĆ, PRAWA MORALNE LUB UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ VIDMORE W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY RZECZYWISTEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.

JEŻELI PRODUKT PODLEGA ZAGROŻONYM, POTENCJALNYM LUB RZECZYWISTYM ROSZCZENIOM DOTYCZĄCYM NARUSZENIA PRAW INNYCH OSÓB, ZA KTÓRE VIDMORE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNY, LICENCJOBIORCA DOKONUJE SZYBKIE I ROZSĄDNE STARANIA, ABY ZAPRZESTAĆ UŻYWAĆ I USUNĄĆ PRODUKT PO OTRZYMANIU PAMIĘCI ). VIDMORE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ LICENCJOBIORCY BEZPŁATNY WYMIENNY LUB ZAKTUALIZOWANY LUB ZMODYFIKOWANY PRODUKT. W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH VIDMORE NIE PONOSI WOBEC INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Sekcja 12: Kontrola eksportu

Stany Zjednoczone kontrolują eksport produktów i informacji. Zgadzasz się przestrzegać takich ograniczeń i nie eksportować ani reeksportować Produktu do krajów lub osób objętych zakazem eksportu. Pobierając Produkt, zgadzasz się, że nie znajdujesz się w kraju, w którym taki eksport jest zabroniony, ani nie jesteś osobą lub podmiotem, do którego taki eksport jest zabroniony. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów obowiązujących w Twojej lokalnej jurysdykcji w zakresie importu, eksportu lub reeksportu Produktu.

Sekcja 13: Podatki

Będziesz odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania i podobnych związanych z licencją na Produkt.

Sekcja 14: Wypowiedzenie

Bez uszczerbku dla innych praw, Vidmore może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystkie posiadane kopie Produktu.

Sekcja 15: Różne

VIDMORE NIE POZWALA UŻYWAĆ NASZEGO PRODUKTU DO CZYNNOŚCI, KTÓRE NARUSZĄ LOKALNE PRAWO LUB NARUSZĄ PRAWA LUB WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ STRON. JEŚLI WYKORZYSTUJESZ NASZE OPROGRAMOWANIE DO CZYNNOŚCI NIELEGALNEJ LUB NARUSZASZ PRAWA INNYCH OSÓB, KONSEKWENCJA BĘDZIE NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYM ELEMENTEM, PROSZĘ NIE INSTALOWAĆ I / LUB UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.

Młodzież nie może korzystać z usług Vidmore w celu przeglądania treści niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, pornograficznych i innych naruszeń porządku publicznego i moralności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ostateczna interpretacja pozostaje w naszej gestii. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA lub chęci skontaktowania się z firmą Vidmore z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt: support@vidmore.com