Nawigacja

Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019 r

Vidmore udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków. Firma Vidmore zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków oraz produktów, usług, cen i programów wymienionych na tej stronie w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez powiadomienia. Firma Vidmore zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich dostępnych prawem i słuszności środków prawnych w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Prawo autorskie

© 2019 Vidmore. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cała zawartość („INFORMACJE”) w tej witrynie, w tym cały tekst, projekt, układ, oprogramowanie i inne dzieła, są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych żadna część tej witryny internetowej nie może być rozpowszechniana ani powielana w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Vidmore. Pozwolenie na wykorzystanie treści może być udzielane w indywidualnych przypadkach.

Znaki towarowe

Wszystkie produkty i usługi, w tym logo i słowa, o których mowa w tej witrynie, są znakami towarowymi lub prawami własności intelektualnej Vidmore. Można ich używać wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy Vidmore w każdym konkretnym przypadku. Wykorzystanie znaku towarowego Vidmore do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Vidmore będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie i towarzysząca mu dokumentacja dostępne do pobrania z tej witryny są chronionym prawem autorskim dziełem firmy Vidmore. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która została dołączona do oprogramowania. Użytkownik nie będzie mógł pobierać, instalować ani używać żadnego oprogramowania Vidmore, chyba że wyrazi zgodę na warunki takiej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

Korzystanie z informacji w witrynie

O ile nie wskazano inaczej w tej witrynie, możesz przeglądać, drukować, kopiować i rozpowszechniać informacje w tej witrynie zgodnie z następującymi warunkami:

1. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnych celów osobistych.

2. Jakakolwiek część lub cała kopia informacji w tej witrynie musi zawierać wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i własności w takiej samej formie i w taki sam sposób, jak na oryginale.

3. Informacje nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.

4. Vidmore zastrzega sobie prawo do cofnięcia takiego upoważnienia w dowolnym momencie, a korzystanie z informacji na naszej stronie internetowej zostanie przerwane natychmiast po powiadomieniu przez Vidmore.

5. Informacje określone powyżej nie obejmują układu ani projektu tej strony internetowej. Elementy tej witryny są chronione przepisami dotyczącymi ubioru handlowego lub innymi prawami i nie mogą być naśladowane ani powielane w całości ani w części.

6. Informacje określone powyżej nie obejmują logo, grafiki, dźwięków, filmów ani obrazów na tej stronie internetowej, które mogą być powielane lub rozpowszechniane wyłącznie za wyraźną zgodą Vidmore.

Sprzężenie zwrotne

Wszelkie komentarze, zgłoszenia do pomocy technicznej lub materiały przesłane do Vidmore, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny internetowej lub innych produktów, programów lub usług firmy Vidmore („Informacje zwrotne”), będą traktowane jako jawne. Firma Vidmore nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej informacji zwrotnej w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie informacje zwrotne.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Niektóre łącza zawarte w tej witrynie, które odnoszą się do innych witryn internetowych osób trzecich, nie są pod kontrolą firmy Vidmore. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do działań zawartych w innych witrynach internetowych. Nazwy rzeczywistych firm i produktów na tej stronie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Gwarancje i zastrzeżenia

WSZYSTKIE INFORMACJE Z LUB ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE SĄ WYKLUCZONE (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WYŁĄCZENIA WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). INFORMACJE NA STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY W INFORMACJE TUTAJ. JEDNAK VIDMORE NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW W TEJ WITRYNIE. VIDMORE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIE W INFORMACJI LUB OPROGRAMOWANIU LUB INNYCH DOKUMENTACH, DO KTÓRYCH SĄ PRZYWOŁANE LUB PODŁĄCZONE DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY W FIRMIE, UTRATY ZYSKÓW, SPORÓW LUB PODOBNYCH). NA PODSTAWIE NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, TORTU (W TYM NIEBEZPIECZEŃSTWA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA SZKÓD OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ PODSTAWĄ PODSTAWY POROZUMIENIA MIĘDZY NAMI A CIEBIE.

NIE UDOSTĘPNIAMY TEJ STRONY I INFORMACJI BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. BRAK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB PRZYSTOSOWANIA INFORMACJI W KONKRETNEJ SYTUACJI. NIEKTÓRE STATUTY PAŃSTWOWE MOGĄ STOSOWAĆ SIĘ W ODNIESIENIU DO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez wirusy zawarte w plikach elektronicznych tej witryny. Zaleca się, aby użytkownik we własnym zakresie zabezpieczył zasoby swojego komputera przed takimi wirusami.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego powiadomienia lub chęci skontaktowania się z firmą Vidmore z jakiegokolwiek powodu, prosimy o odwiedzenie naszego Centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.