dẫn đường

KẾT THÚC THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG (EULA)

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 3 năm 2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤC TẢI XUỐNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN VÀ BẤT KỲ THÀNH PHẦN PHẦN MỀM LIÊN HỢP NÀO, PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU IN ẤN HOẶC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CÓ LIÊN QUAN KHÁC (“SẢN PHẨM”), LÀ. ĐỂ HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BẠN YÊU CẦU, BẠN PHẢI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. BẰNG CÁCH LÀM NHƯ VẬY HOẶC CÁCH KHÁC LẮP ĐẶT, SAO CHÉP HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRÁNH CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. THỎA THUẬN NÀY ĐẠI DIỆN TOÀN BỘ THỎA THUẬN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM GIỮA BẠN VÀ VIDEO, VÀ NÓ CUNG CẤP BẤT KỲ ĐỀ XUẤT, THỎA THUẬN, ĐẠI DIỆN NÀO TRƯỚC ĐÂY, HOẶC HIỂU BIẾT GIỮA CÁC BÊN. THỎA THUẬN NÀY CHỨA MỘT ĐIỀU KHOẢN SẮP XẾP.

Phần 1: Quyền sở hữu trí tuệ

Sản phẩm được bảo vệ bởi bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Sản phẩm thuộc về Vidmore và các công ty con của Vidmore. Hơn nữa, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với nội dung có thể được truy cập thông qua việc sử dụng Sản phẩm là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác và các hiệp ước. Thỏa thuận này không cấp cho bạn quyền sử dụng nội dung đó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều do Vidmore bảo lưu. Sản phẩm chỉ được cấp phép cho bạn, không được bán. Bạn không được phép tái sản xuất, xuất bản, truyền tải, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh từ, hiển thị công khai hoặc trình diễn công khai Sản phẩm. Việc sao chép hoặc lưu trữ Sản phẩm khác với những gì được cho phép rõ ràng trong Phần 2 dưới đây đều bị cấm trừ khi bạn được Vidmore cho phép trước bằng văn bản.

Phần 2: Cấp Giấy phép và Sử dụng Bị Cấm

Theo đây, Vidmore cấp cho bạn, theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để sử dụng số lượng bản sao của Sản phẩm mà bạn đã trả trên số lượng máy tính tương ứng, chạy một bản sao được cấp phép hợp lệ của hệ điều hành mà sản phẩm được thiết kế, cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ của công ty bạn. Bạn có thể tạo một bản sao duy nhất của Sản phẩm cho mục đích lưu trữ và chỉ có thể sử dụng bản sao đó khi bản gốc không được sử dụng. Bạn không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào trên bất kỳ bản sao nào của Sản phẩm. Bạn không được sử dụng Sản phẩm trên mạng máy tính hoặc cho phép nhiều cá nhân sử dụng Đồng thời Sản phẩm. Bạn không được thuê, cho thuê hoặc chuyển nhượng Sản phẩm. Trừ khi được luật pháp cho phép, bạn không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược hoặc tháo rời Sản phẩm hoặc cố gắng làm như vậy. Bất kỳ mã bổ sung nào mà Vidmore có thể cung cấp cho bạn liên quan đến bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào đã được thỏa thuận giữa các bên sẽ được coi là một phần của Sản phẩm và sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.

Phần 3: Phiên bản dùng thử

Nếu bạn đã nhận, tải xuống và / hoặc cài đặt phiên bản dùng thử của Sản phẩm và theo đây được cấp giấy phép đánh giá cho Sản phẩm, bạn chỉ có thể sử dụng Sản phẩm cho mục đích đánh giá và chỉ trong một khoảng thời gian đánh giá áp dụng duy nhất, trừ khi có chỉ định khác, từ ngày cài đặt ban đầu. Nghiêm cấm mọi việc sử dụng Sản phẩm cho các mục đích khác hoặc vượt quá thời hạn đánh giá hiện hành.

Phần 4: Cài đặt

Bạn có thể cài đặt một bản sao của Sản phẩm được Cấp phép trên một thiết bị. Bạn phải là người dùng chính của thiết bị mà Sản phẩm được cấp phép được cài đặt. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các cài đặt của Sản phẩm được Cấp phép. Việc cài đặt Sản phẩm được Cấp phép trên hai hoặc nhiều thiết bị bị cấm. Bạn có thể mua và cài đặt nhiều giấy phép nếu bạn muốn cài đặt phần mềm trên hai hoặc nhiều thiết bị. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh trong quá trình cài đặt và sử dụng Sản phẩm được Cấp phép.

Phần 5: Chương trình cải tiến phần mềm

Vidmore cam kết giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn mọi lúc trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này. Tuyên bố này giải thích quy trình thu thập dữ liệu ẩn danh và các phương pháp sử dụng cho Chương trình Cải tiến Phần mềm của Vidmore.

Để cung cấp và cải thiện Sản phẩm, các tính năng của Sản phẩm và trải nghiệm của người dùng, Vidmore sẽ tự động thu thập, duy trì, xử lý và sử dụng thông tin liên quan đến cách các mô-đun và chức năng khác nhau của Sản phẩm Vidmore đang được sử dụng. Thông tin cũng được thu thập ẩn danh cho mục đích phân tích thống kê về việc sử dụng Sản phẩm.

Vidmore sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó với mục đích cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm phần mềm tốt nhất có thể. Dữ liệu được thu thập sẽ không được tiết lộ, chia sẻ, bán, mua bán hoặc cho thuê bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị. Đối với những người dùng không muốn bật dịch vụ này, bạn có thể chọn không tham gia trong menu tùy chọn nâng cao trong quá trình cài đặt.

Phần 6: Kích hoạt

Sản phẩm được cấp phép chứa các biện pháp công nghệ được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp. Sản phẩm được cấp phép có thể chứa công nghệ thực thi giới hạn khả năng của Bên được cấp phép trong việc cài đặt và gỡ cài đặt Sản phẩm được cấp phép trên máy không quá một số lần hữu hạn, đối với một số lượng thiết bị hữu hạn và trong một khoảng thời gian xác định được Giấy phép đã mua chỉ định. Sản phẩm được Cấp phép có thể yêu cầu kích hoạt trong khi cài đặt và trong Tài liệu. Nếu bất kỳ (các) quy trình kích hoạt hiện hành nào không được tuân thủ, Sản phẩm được Cấp phép chỉ có thể hoạt động trong một khoảng thời gian hữu hạn. Nếu yêu cầu kích hoạt, nhưng Bên được cấp phép không hoàn thành việc kích hoạt trong khoảng thời gian hữu hạn được nêu trong Tài liệu hoặc được giải thích trong quá trình cài đặt, Sản phẩm được Cấp phép sẽ ngừng hoạt động cho đến khi quá trình kích hoạt hoàn tất, theo thời gian đó, chức năng sẽ được khôi phục. Nếu Bên được cấp phép gặp bất kỳ vấn đề nào với quá trình kích hoạt, Bên được cấp phép có thể liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Vidmore để được hỗ trợ.

Phần 7: Chuyển nhượng Giấy phép

Bên được cấp phép không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, cấp phép phụ, phân phối lại hoặc chuyển nhượng Sản phẩm được cấp phép hoặc Giấy phép do EULA này cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vidmore.

Phần 8: Bảo hành có giới hạn

Vidmore đảm bảo và tuyên bố với bạn rằng Sản phẩm về cơ bản sẽ tuân thủ và hoạt động theo các tài liệu hướng dẫn trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và hoàn tất việc tải xuống Sản phẩm (“Thời gian bảo hành ”). Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng nếu sự không phù hợp được báo cáo cho Vidmore trong Thời gian bảo hành và nếu Vidmore có thể xác nhận sự không phù hợp đáng kể. Sẽ vô hiệu nếu sự không phù hợp của Sản phẩm là kết quả của việc vô tình, lạm dụng, áp dụng sai hoặc sử dụng Sản phẩm không phù hợp. Biện pháp khắc phục độc quyền cho việc vi phạm bảo hành này, theo lựa chọn của Vidmore, là (i) sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm; hoặc (ii) hoàn lại giá, nếu có, mà bạn đã trả để cấp phép Sản phẩm.

Phần 9: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA MỤC 4 TRÊN, SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP PHÉP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TẮC” VÀ “CÓ MỌI NGUYÊN TỐ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý. RỦI RO TOÀN BỘ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA SẢN PHẨM LÀ Ở BẠN VÀ NÊN SẢN PHẨM CUNG CẤP RỦI RO, BẠN VÀ KHÔNG PHẢI TIÊU DÙNG TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT. ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VIDMORE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC VỀ SẢN PHẨM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA VÀ MỤC ĐÍCH PHÙ HỢP. THÊM, VIDMORE KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC KHÁC CÓ TRONG SẢN PHẨM. VIDMORE KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÁC HẠI NÀO CÓ THỂ GÂY RA DO VIỆC TRUYỀN VIRUS MÁY TÍNH, WORM, TIME BOMB, LOGIC BOMB HOẶC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH KHÁC. VIDMORE TỪ CHỐI RÕ RÀNG HƠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO CHO NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. THỜI HẠN CỦA BẤT KỲ THỜI KỲ BẢO HÀNH NÀO THEO YÊU CẦU CỦA THỐNG KÊ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN. LƯU Ý KHI BẮT ĐẦU, BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC, TÙY CHỈNH TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC VÀ QUỐC GIA ĐẾN QUỐC GIA.

Phần 10: Tuyên bố từ chối trách nhiệm về các thiệt hại do hậu quả

DƯỚI MỌI THÔNG TƯ SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ HẬU QUẢ HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ SỰ CỐ NÀO MÀ PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ CỐ MÁY TÍNH, NGỪNG CÔNG VIỆC HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO KHÁC CỦA CÔNG TY NẾU KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ VÀ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Phần 11: Giới hạn trách nhiệm

VIDEO SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC LỖI HOẶC LÝ DO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓ, LIBEL, VI PHẠM QUYỀN CÔNG CỘNG, QUYỀN RIÊNG TƯ, QUYỀN THƯƠNG MẠI, MẤT THƯƠNG HẠI DOANH NGHIỆP QUYỀN RIÊNG TƯ, QUYỀN SỨC MẠNH HOẶC CÔNG BỐ THÔNG TIN BẢO MẬT. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA VIDMORE SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ THỰC TẾ ĐÃ THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM.

NẾU SẢN PHẨM PHẢI CÓ YÊU CẦU THỨ BA, TIỀM NĂNG HOẶC THỰC TẾ VỀ VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỐI VỚI CÁC VIDEO CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI VÀ NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ĐỂ NGỪNG SỬ DỤNG VÀ GIAO LƯU SẢN PHẨM KHI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY (BAO GỒM ). VIDMORE CÓ THỂ CUNG CẤP CHO NGƯỜI CẤP PHÉP MỘT SẢN PHẨM THAY THẾ HOẶC CẬP NHẬT HOẶC SỬA ĐỔI MIỄN PHÍ. TRONG LƯU THÔNG NÀY, VIDEO SẼ KHÔNG GÂY RA CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC ĐỐI VỚI BẠN.

Phần 12: Kiểm soát xuất khẩu

Hoa Kỳ kiểm soát việc xuất khẩu sản phẩm và thông tin. Bạn đồng ý tuân thủ các hạn chế đó và không xuất khẩu hoặc tái xuất Sản phẩm sang các quốc gia hoặc những người bị cấm theo luật kiểm soát xuất khẩu. Bằng cách tải xuống Sản phẩm, bạn đồng ý rằng bạn không ở quốc gia mà việc xuất khẩu đó bị cấm hoặc là một cá nhân hoặc tổ chức bị cấm xuất khẩu. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán địa phương của bạn về việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất Sản phẩm.

Phần 13: Thuế

Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế bán, sử dụng và các loại thuế tương tự liên quan đến giấy phép của Sản phẩm.

Phần 14: Chấm dứt

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, Vidmore có thể chấm dứt Thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định tại đây. Trong trường hợp đó, bạn phải hủy tất cả các bản sao của Sản phẩm mà bạn sở hữu.

Phần 15: Các điều khoản khác

VIDMORE KHÔNG CHO PHÉP BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ LÀM BẤT KỲ ĐIỀU GÌ VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG HOẶC XÂM PHẠM QUYỀN HOẶC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO. NẾU BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP HOẶC XÂM PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC, KẾT QUẢ HẬU QUẢ SẼ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI MỤC NÀY, VUI LÒNG KHÔNG CÀI ĐẶT VÀ / HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM.

Thanh thiếu niên không được sử dụng các dịch vụ do Vidmore cung cấp để duyệt nội dung của bất kỳ nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, khiêu dâm và các vi phạm đạo đức và trật tự công cộng khác.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, việc giải thích cuối cùng do chúng tôi quyết định. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với Vidmore vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi: support@vidmore.com

Đóng Nhạc pop